Otwarcie domu Handlowego "Rolnik" - 1986r.home_historia_foto2.pngpracownicyzdjecieSiedziba SRH Rolnik

Spółka "Rolnik" w Ostrzeszowie powstała w 1904 roku. Z oświadczenia Zofii Pogorzelskiej z Ostrzeszowa wynika, że pierwsza siedzibą "Rolnika" był dom stojący obecnie w narożniku miedzy Gen.Sikorskiego i ul.Kościuszki. Tam w roku 1904 pracował Zarząd w następującym składzie: Jan Dirske z Ostrzeszowa (ojciec Zofii Pogorzelskiej), Szczaniecki z Rudniczyska i Kurczewski. Wyciąg z rejestru z dnia 25 lipca 1905 roku znajdujący sie w biurze notarialnym w aktach gruntowych dotyczących parceli Ostrzeszowa 195 podaje nazwiska ówczesnego Zarządu "Rolnika". Członkami w tym czasie byli: Jan Dirska, Władysław Gorgolewski, Kazimierz Szczaniecki.

Zmiany w Zarządzie nastąpiły w dniu 13 maja 1907 roku. Na miejsce ustępującego Jana Dirski i Władysława Gorgolewskiego został wybrany Aleksander Król. W dniu 26 czerwca 1907 roku na miejsce Kazimierza Szczanieckiego został wybrany Feliks Wod-niakowski. W dniu 26 marca 1908 roku na miejsce Aleksandra Króla został wybrany na członka Zarządu Stefan Marweg. W tym roku "Rolnik" w Ostrzeszowie zrzeszał 184 członków. W dniu 9 września 1921 r. Zarząd "Rolnika" stanowili: Stanisław Fabrowski, Jan Dirska, Florian Kasperski i księgowa Kokatówna. Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 1921 r. ukonstytuowało się biuro Rady, której prezesem został ks. Kolkiewicz, zastępcą M. Jarmuż, sekretarzem ks. F. Szukalski i zastępcą sekretarza Freudenreich.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 września 1922 r. zmieniono nazwę "Rolnik". - Towarzystwo Zakupu i Sprzedaży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Ostrzeszowie" na "Rolnik - Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa z odpowiedzialnością ograniczoną w Ostrzeszowie".

W roku 1924 rozpoczął się nowy etap w historii Spółdzielni "Rolnik" w Ostrzeszowie, który trwał aż do 1930 roku. Był to okres, w którym zanotowano: wysokie obroty, największą sprzedaż i zakupy. Malała jednak liczba członków z 56 w roku 1925 do 40 w roku 1930. Lata 1930-38 były bardzo trudnym okresem w działalności Spółdzielni "Rolnik". Groziła jej likwidacja, jednak Zarząd i Prezydium Rady Nadzorczej wszelkimi siłami starali się o utrzymanie tej bardzo pożytecznej placówki.
Pięć lat 4 miesiące i 20 dni trwała okupacja w Ostrzeszowie. Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu rozpoczęła swą pracę Spółdzielnia "Rolnik". Wrócili do niej ci, którzy przed wojną w niej pracowali, zgłosili się również nowi pracownicy. 25 maja 1945 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Ostrzeszowie. Na niniejszym Walnym Zgromadzeniu uchwalono statut Spółdzielni i podpisano deklaracje członkowskie przez 24 członków Spółdzielni. W wyniku tajnego głosowania wybrano 12 członków Rady Nadzorczej.

W dniu 31 stycznia 1948 roku na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Ostrzeszowie nastąpiła zmiana statutu i zmiana nazwy Spółdzielni. Od tego czasu nazwa Spółdzielni brzmi: "Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostrzeszowie z odpowiedzialnością udziałami".

Na Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ostrzeszowie w dniu 5 czerwca 1948 przy obecności 69 członków podjęta została uchwała o połączeniu się z Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Siedlikowie. Stan członków na dzień 31.12.1948 r. wynosił 329 osób. W okresie od 1948 do 1979 roku odbyły się 41 walne Zgromadzenia Przedstawicieli. Z protokołów Walnych Zgromadzeń wynika, że na nich przeprowadzana była ocena działalności Spółdzielni, Zarządu i Rady Nadzorczej. Analizowano i zatwierdzano Sprawozdania roczne, stan członków Spółdzielni na dzień 31.12.1979 rok wynosił 2011 osób. W tym też roku uroczyście świętowano 75 lat powstania instytucji rolniczej pod nazwą "Rolnik". Od 1945 roku do 28.01.1949 r. Prezesem Spółdzielni był Józef Hebisz - rolnik z Tokarzenia.

Prezesem Spółdzielni w latach od 28.01.1949 r. do 27.05.1951 r. był Jan Miłkowski z Ostrzeszowa. Jan Tokarski z Ostrzeszowa funkcję Prezesa pełnił od 27.05.1951 r. do 28.01.1977 roku. Funkcję Prezesa Spółdzielni Marian Lamek - sprawował od 28.01.1977 r. do 10.05.1991 r. Szymańska Mieczysława funkcję Prezesa Spółdzielni przyjęła w 1991r. i sprawuje ją nadal. W latach 1961-1986 poza utrzymaniem bieżącej działalności Spółdzielnia podjęła się realizacji szeregu inwestycji: - wybudowano pawilony handlowe we wsiach: Siedlikowie, Bledzianowie, Rogaszycach, Budach, Kochłowach, Olszynie, Korpysach, Szklarce Przygodzickiej, - wybudowano duży pawilon handlowy w Ostrzeszowie o powierzchni 1200 m2, - na bazie wybudowano trzy magazyny do sprzedaży artykułów budowlanych, pasz, nawozów, środków ochrony roślin oraz I budynek skupu surowców wtórnych" (makulatury) i punkt skupu żywca i skór, - utwardzono plac do skupu złomu i sprzedaży opału, - wybudowano w Ostrzeszowie piekarnię z dwoma piecami piekarniczymi o mocy przerobowej 5 ton na dobę. Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli z marca 1990 roku ponownie dochodzi do zmiany nazwy Spółdzielni przez jej członków przywracając nazwę Spółdzielni z okresu jej powstania. Od tego czasu do chwili obecnej nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Ostrzeszowie. W latach 1979-1990 ilość członków Spółdzielni zmniejszyła się do 143 osób. Sejm Rzeczpospolitej Polski w dniu 30.08.1991 roku podjął ustawę o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach. W związku z niniejszą ustawą w naszej Spółdzielni dokonano waloryzację udziałów na kwotę 84,744,51 zł przy ilości 148 członków Spółdzielni. Wypłatę waloryzacji ustalono od 2002 r. do 2011 roku.

Uczestnicy spotkania jubileuszowego na 100 lat działalności spółdzielni 1904 - 2004 Mimo napotykanych trudności od 1991 roku oraz przemian w gospodarce krajowej w Spółdzielni wprowadzono komputeryzację w księgowości. W 1993 roku w pawilonie handlowym w Ostrzeszowie skomputeryzowano sprzedaż towarów spożywczych i przemysłowych wprowadzając kody kreskowe i samoobsługę. Niniejszy pawilon handlowy postrzegany jest jako jedna z najlepszych pacówek handlowych w byłym województwie kaliskim. W 1995 roku rozbudowano piekarnię powiększając magazyny materiałów do produkcji i wyrobów gotowych, uzyskując dodatkowo 200 m2 powierzchni, ponieważ z części piekarni wydzielono pomieszczenie na produkcję wyrobów cukierniczych. Wyroby ciastkarskie przekazuje się własnym sklepom jak również sprzedaje ościennym gminnym spółdzielniom oraz osobom fizycznym. Produkcja piekarska i ciastkarska to 90 gatunków bardzo dobrych wyrobów. Pomimo dużych nakładów na inwestycje i remonty kondycja Spółdzielni jest dobra. Na uwagę zasługuje fakt, iż od 1945 roku Spółdzielnia nie wykazuje strat. W 2005 roku uroczyście obchodzono 100 lat istnienia spółdzielni. Rosnąca z dnia na dzień konkurencja ze strony sektora prywatnego zmusiła Spółdzielnię do przekazania w dzierżawę trzech placówek handlowych na wsiach bardziej oddalonych od Ostrzeszowa. Zatrudnienie w Spółdzielni w 2008 roku wyniosło 95 osoby oraz jedna osóba na urlopie wychowawczym i 6 uczniów. Na koniec 2008 roku Spółdzielnia liczy 94 członków, a stan funduszu udziałowego wyniósł 105.358,78 zł. Na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni w 2008 roku podwyższono wartość udziału członkowskiego do kwoty 500,-zł. Wartość majątku trwałego wynosi 2.504.060,93; zł.

Obecny skład Zarządu Spółdzielni:

  • Mieczysława Szymańska - Prezes Spółdzielni od 11.05.1991 r.,
  • Grażyna Banaszak - Zastępca Prezesa od 15.05.1991 r.,
  • Władysław Sikora - Członek Zarządu od 27.10.1990 r.,
  • Barbara Szajdak - Główny Księgowy od 1.10.1992 r.